Kansen voor de natuur

Zonnepark Zuidvelde wordt een uniek project. Van de beschikbare ruimte wordt een groot deel gebruikt voor natuurontwikkeling. Niet eerder werd in Nederland in die verhouding duurzame energie gecombineerd met nieuwe (agrarische) natuur. Zo gaan de plannen rekening houden met aanwezige dassen, reeën, patrijzen en veldleeuweriken.

In gesprekken met de gemeente, de provincie, Kenniscentrum voor Akkervogels en Agrarische Natuurvereniging Drenthe is concreet besproken hoe het zonnepark ten opzichte van de huidige situatie een verbetering moet opleveren voor planten, dieren en hun leefomgeving. De verschillende ontwerpsessies hebben stapsgewijs geleid tot een betere landschappelijke inpassing. Daarbij springen vooral in het oog:

  • Een ontwerp waarbij het verbeteren van het leefgebied van akkervogels zoals de patrijs en de veldleeuwerik het uitganspunt is. Niet alleen in de gekozen landschapselementen, maar ook in het ‘vrij’ houden van delen van het plangebied en meerdere hectares hanteren met ruime panelenrij afstanden.
  • Migratieroutes voor de das en de ree, omdat de beoogde houtsingels ervoor zorgen dat er verbindingen ontstaan tussen bosgebiedjes waardoor dassen, maar ook reeën van het ene naar het andere bosgebiedje kan migreren.
  • Insectenhotels, keverbanken en nestkasten als schuil- en verblijfplaatsen voor diverse soorten insecten, reptielen en andere kleine zoogdieren.
  • Overal een zuid opstelling i.p.v. oost-west, zodat er voldoende lucht, licht en water bij de bodem kan blijven komen.
  • Ook wordt buiten het plangebied gekeken naar extra natuurmaatregelen, bijvoorbeeld in de vorm van het toevoegen en 25 jaar lang beheren van bloemrijke akkerranden.
  • Het versterken en herstellen van aanwezige landschapselementen (bijv. bestaande houtsingel doorgetrokken en aangevuld).
  • Een open kerngebied binnen het zonnepark voor de patrijs van meerdere hectares. 
  • Brede randen, ingevuld met diverse inpassingselementen zoals keverbanken, bloemrijke akkerranden, struwelen en houtsingels.
  • Ecologisch beheer van het zonnepark.
  • Oude boomstructuur herstelt buiten het zonnepark.